Producenci

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Opinie o sklepie

Zobacz opinie

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.ANTYWIRUS.NET.PL


I. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.antywirus.net.pl prowadzony jest przez firmę Wydawnictwo HUGO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą:
  1. adres miejsca wykonywania działalności: ul. Czerwona 3/3, 58-260 Bielawa,
  2. adres do doręczeń: Skrytka Pocztowa 69, 58-260 Bielawa 1,
  3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 8271407717,
  4. numer REGON: 101264442,
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep antywirus.net.pl,
  6. numer telefonu: 693-69-69-69,
  7. numer faksu: 74-660-46-70.

 2. Definicje:
  • Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta,
  • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
  • Klient – Podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,
  • Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • Konto – Usługa Elektroniczna oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanymi przez Usługobiorcę - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,
  • Podmiot - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; albo (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
  • Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
  • Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep.antywirus.net.pl,
  • Sprzedawca – firma wskazana w punkcie I.1 Regulaminu,
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  • Usługobiorca – Podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z Usługi Elektronicznej,
  • Usługodawca – patrz: Sprzedawca,
  • Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami),
  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem punktu X. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).II. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę: (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji; (2) zatwierdzeniu formularza poprzez kliknięcie w odpowiednie pole (w formie przycisku) Sklepu Internetowego; (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie I.1e Regulaminu lub też pisemnie pod adres do doręczeń wskazany w punkcie I.1b Regulaminu.

 4. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków: (1) wypełnienie Formularza Zamówienia; (2) kliknięcie na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola (w formie przycisku) "Zamawiam i płacę" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz jej numeru NIP.

 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

 6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w punkcie VIII. Regulaminu) Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie I.1e Regulaminu lub też pisemnie pod adres do doręczeń wskazany w punkcie I.1b Regulaminu.

 9. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji, o której mowa w punkcie II.8 Regulaminu: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 10. Ustosunkowanie się przez Usługodawcę do reklamacji, o której mowa w punkcie II.8 Regulaminu, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.III. Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem II.4 Regulaminu.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o innych ewentualnych dodatkowych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego; (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie III.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.IV. Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki; dotyczy tylko Zamówień do kwoty 1500 złotych brutto,
  2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  3. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  4. płatność elektroniczna lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Płatności elektroniczne" oraz na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

 2. Rozliczenia transakcji płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą, o których mowa w punkcie IV.1d Regulaminu, przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznej lub kartą płatniczą prowadzi Przelewy24.pl - spółka PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 4500000 zł, NIP: 7792369887.

 3. Korzystanie z płatności, o której mowa w punkcie IV.1d Regulaminu, obciążone jest prowizją w wysokości 2% wyliczaną od sumy ceny zamówionego Produktu oraz kosztów jego dostawy. Prowizja ta doliczana jest do powyższej sumy. O obowiązku uiszczenia prowizji Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.V. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru Produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do każdej takiej dostawy dołączana jest faktura VAT uwzględniająca cenę zakupionego Produktu oraz dodatkowe koszty związane z tym zakupem.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Sposób i koszty dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. odbiór osobisty pod adresem do doręczeń wskazanym w punkcie I.1b Regulaminu po wcześniejszym uzgodnieniu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem terminu odbioru.

 4. Termin dostawy Produktu oraz faktury VAT do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia, w którym Klient potwierdzi Zamówienie poprzez kliknięcie w specjalny odnośnik w wiadomości e-mail opisanej w punkcie III.3 Regulaminu.

 5. Termin gotowości Produktu oraz faktury VAT do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia, w którym Klient potwierdzi Zamówienie poprzez kliknięcie w specjalny odnośnik w wiadomości e-mail opisanej w punkcie III.3 Regulaminu.VI. Sprzedaż treści cyfrowych

 1. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć sprzedawane przez Sklep Internetowy Produkty wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej bez nośnika materialnego, np. klucze aktywacyjne (tzw. licencje elektroniczne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym, np. płyta CD, płyta DVD (tzw. licencje pudełkowe).

 2. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych, o których mowa w punkcie VI.1 Regulaminu, Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

 3. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze akceptacji przez Klienta umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych, o których mowa w punkcie VI.1 Regulaminu, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)VII. Szczególne regulacje dotyczące sposobu płatności oraz sposobu dostawy treści cyfrowych bez nośnika materialnego (wersji elektronicznej)

 1. Przy sprzedaży Produktu w wersji elektronicznej nie mają zastosowań regulacje zawarte w punktach: IV.1a, IV.1b, IV.5, V.3, V.4b oraz V.5 Regulaminu.

 2. Sprzedawca wysyła Klientowi Produkt w wersji elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Klienta w Formularzu Zamówieniu adres. Klient o zrealizowanej w ten sposób wysyłce Produktu powiadamiany jest także wiadomością SMS wysłaną pod numer telefonu komórkowego podanego w Formularzu Zamówienia.

 3. Faktura VAT za zakupiony Produkt w wersji elektronicznej dostarczana jest pocztą elektroniczną (e-mail) w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.) Na życzenie Klienta faktura może być dostarczona Pocztą Polską - tradycyjnym lub poleconym listem na adres podany w Formularzu Zamówienia. Koszty wysyłki tejże faktury są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce "Sposób i koszty dostawy" oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia mieszanego, tj. składającego się z minimum jednego Produktu w postaci treści cyfrowych bez nośnika materialnego (wersji elektronicznej) oraz minimum jednego Produktu w postaci materialnej, Sprzedawca udostępnia Klientowi sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży opisane w punktach IV.1c oraz IV.1d Regulaminu. Dostawa Produktu materialnego odbywa się w sposób opisany w punkcie V.3a Regulaminu, zaś Produktu w wersji elektronicznej – w punkcie VII.2 Regulaminu. W takim przypadku nie traci ważności punkt VII.3 Regulaminu.

 5. W przypadku zakupu przez Klienta Produktu w wersji elektronicznej Sprzedawca może żądać od Klienta podania danych odbiorcy końcowego treści cyfrowych (imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres, kod pocztowy, miejscowość), tak by Sprzedawca jako dystrybutor wersji elektronicznej Produktu mógł dopełnić wobec licencjodawcy obowiązku rejestracji Produktu na odbiorcę końcowego.VIII. Reklamacja Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są także określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Reklamacje".

 3. W przypadku Produktu w postaci treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady nośnika.

 4. W przypadku Produktu w postaci treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika.

 5. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu w postaci treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

 6. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie I.1e Regulaminu lub też pisemnie pod adres do doręczeń wskazany w punkcie I.1b Regulaminu.

 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 9. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy pod adres do doręczeń wskazany w punkcie I.1b Regulaminu.

 10. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w punkcie VIII.9 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w punkcie VIII.8 Regulaminu.

 11. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 12. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.IX. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie IX.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w punkcie I.1e Regulaminu lub też pisemnie pod adres do doręczeń wskazany w punkcie I.1b Regulaminu.

 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Odstąpienie od umowy". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) oraz koszty płatności opisanej w punkcie IV.3 Regulaminu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres do doręczeń wskazany w punkcie I.1b Regulaminu.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (licencje elektroniczne), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.X. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców


 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.

 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.XI. Dane osobowe w Sklepie Internetowym

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka prywatności znajdująca się pod adresem:
  https://sklep.antywirus.net.pl/polityka-prywatnosci.html

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.XII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku.


Pobierz Regulamin w formacie PDF »

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Telefon WiadomośćGadu-Gadu

Płatności online:
Oprogramowanie Shoper.pl, modyfikacje Jamnik.
Sklep internetowy Shoper.pl